wpa preview b01

0602 2394表面探头 0602 2394

0602 2394
4 180,00 CNY 单价 制造商: 德图testo德图testo

我要联系你们了解详细信息


0602 2394变频式测量端的表面探头,带长达680mm的伸缩手柄,用于测量难以触及的部位,K型热电偶 
量程 -50 到 +250 °C

Type K (NiCr-Ni)

测量范围

-50 ~ +250 °C

测量精度

2级精度 ¹⁾

相应时间

t99 = 3 s (t3)

1符合EN60584-2, 在 -40 ~ +1200 °C 内满足2级精度

技术参数

探针套管长度

985 mm

电缆长度

1.6 m

探头头部直径

25 mm

探针套管末端长度

12 mm

相关产品:

结果 1 - 4 共 4 个